برخورد گرم و مناسب کارکنان و مدیریت و خدمات قالیشویی بی نظیر مجموعه قالیشویی شرق تهران قالیشویی نوین مهم ترین عامل برای من می باشد تا قالیشویی نوین را انتخاب کنم و سبب شد از خدمات آنها بهره بگیرم.